Töötasu hüvitis

Selleks, et inimesed ei jääks palgata, ettevõtted ei peaks koondama või oma uksi sulgema, on töötukassas olemas töötasu hüvitis. Keerulisel ajal on hea, kui keegi tuleb appi. Selleks, et inimesed ei jääks palgata, ettevõtted ei peaks koondama või oma uksi sulgema, on töötukassas olemas töötasu hüvitis.

Töötukassa hüvitab töötajale 70% tema varasemast keskmisest palgast. Andmed tulevad Maksu- ja Tolliametist. Et abi saaksid paljud, on hüvitise maksimaalne suurus ühele töötajale 1000 eurot kuus (brutos). Lisaks töötukassa panusele maksab tööandja oma töötajale tasu vähemalt 150 eurot (brutos).

Hüvitist saab taotleda tööandja, kes vastab kahele tingimusele kolmest:

1. Ettevõtte käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30% võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;

2. Vähemalt 30% ettevõtte töötajatest ei ole kokku lepitud mahus tööd anda;

3. Vähemalt kolmekümnel protsendil ettevõtte töötajatest on vähendatud töötasu vähemalt 30% või alampalgani.

Hüvitist makstakse töölepinguga töötajale, kellele pole kokku lepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud.

Kust alustada? Tööandja uurib hüvitise taotlemise tingimusi. Kas ta vastab kahele kriteeriumile kolmest ja räägib oma töötajatega. Seejärel maksab töötaja arvele oma osa palgast vähemalt 150 eurot, võimalusel rohkem. Kohe pärast seda saab tööandja või volitatud isik viie kalendripäeva jooksul esitada avalduse e-töötukassas.

Pane kirja ettevõtte nimi ning nende töötajate andmed, kellele pole tööd anda või kelle töötasu on vähendatud. Märgi ära, millistele kriteeriumitele ettevõte vastab. Lisa tõend või väljavõte. näiteks e-MTA maksukohuslaste registri väljavõtte käibe kohta, rahavoogude aruanne tulude kohta või dokument töötajatele töötasu vähendamisest teatamise kohta. Kinnita ja saada. Andmeid kontrollitakse ja kui on tarvis, küsib töötukassa mõne küsimuse või tõendi lisaks.

Viie kalendripäeva jooksul tehakse otsus, milles saavad teada nii tööandja kui töötaja. Hüvitis laekub positiivse otsuse korral töötaja pangakontole. Hüvitist saab iga töötaja kohta maksimaalselt kahe kuu eest ja tööandja saab ise otsustada, kas need kuud on märts ja aprill, aprill ja mai või hoopis märts ja mai või on tuge vaja vaid ühel kuul. Taotlusi saab teha ühe kuu kaupa, sest töötajad, kellele toetust küsitakse ja kriteeriumid, mille alusel seda soovitakse võivad ju muutuda.

Jäid hätta või tekkis küsimusi, uuri töötukassa kodulehelt rubriigist “Toetused ja hüvitised” või saada e-mail.

Maksumäärad 2020. aastal

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%
 • Maksuvaba tulu on 500 eurot kuus ja aastas kuni 6000 eurot (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus)
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 540 eurot (2017. aastal kehtinud 500 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 178,2 eurot kuus
 • Miinimumpalk on 540 eurot kuus või 3,21 eurot tunnis (bruto)
 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%
 • Kogumispensioni makse määr on 2%. Seoses Riigikogus menetluses oleva seaduse eelnõuga 108SE kohustusliku kogumispensioni reformi kohta võivad maksustamise reeglid muutuda 2020

Allikas: EMTA

Töötaja registreerimisel tuleb ära märkida ka töötaja ametinimetus ja töökoha aadress

Alates 1. juunist muutus kohustuslikuks töötaja registreerimisel ära märkida töötaja ametinimetus ja töökoha aadress. Ilma nende andmeteta ei saa edaspidi uusi töötamise kandeid teha ega olemasolevaid muuta või lõpetada.

Maksu- ja tolliameti (MTA) sõnul on muudatus vajalik, et riik saaks koguda täpsemaid andmeid töökoha ja ametite kohta. Leiti, et tööandjatele lisanduv halduskoormus on kõige väiksem, kui töökoha aadress ja ametinimetus kantakse tööandjatele juba tuttavasse töötamise registrisse. Tavaliselt on seda infot saadud rahvaloendustelt. Järgmine rahva ja eluruumide loendus toimub 2021. aastal ja see on kavas läbi viia juba registrite baasil.

Ametinimetuse ja töökoha aadressi märkimisel on abiks juhendid, mis asuvad töötamise registris ja MTA veebilehel.

Allikas: EMTA

Maksumuudatused 2019 aastal

Maksumuudatused 2019 aastal

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%
 • Maksuvaba tulu on 500 eurot kuus ja aastas kuni 6000 eurot (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus)
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 500 eurot (2017. aastal kehtinud 470 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 165 eurot kuus
 • Miinimumpalk 540 eurot kuus või 3,21 eurot tunnis (bruto)
 • Kas Sina oled juba tegeliku kasusaaja äriregistris avaldanud?

  Kui Sa veel ei ole seda teinud, siis tee seda kindlasti enne 31.10.2018.

  Tegelikku kasusaajat ei tuvastata börsiettevõtete, korteriühistute, hooneühistute ning teatud sihtasutuste puhul. Muudel juhtudel on juriidilise isiku juhatus kohustatud äriregistrile deklareerima oma tegeliku kasusaaja andmed enne 31.10.2018

  Protseduur ise on väga lihtne, tuleb siseneda ettevõtjaportaali ja avalehel, kuhu kuvatakse Sinuga seotud ettevõtted, saad oma andmed lisada.

  Seaduse järgi on sanktsioon tegeliku kasusaaja andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest kuni 300 trahviühikut füüsilisele isikule (käesoleval hetkel kuni 1200 eurot) või kuni 32 000 eurot juriidilisele isikule. Tegeliku kasusaaja tuvastamise kohustuse rikkumise eest näeb seadus füüsilisele isikule ette rahatrahvi kuni 300 trahviühikut või aresti ning juriidilisele isikule kuni 400 000 eurot.

  1. septembrist jõustuv muudatus tuleneb Euroopa Liidu rahapesu direktiivist, mille kaugem eesmärk on luua üleeuroopaline platvorm, mis ühendab riiklikud registrid ja lubab kontrollida tegelikke kasusaajaid kõikjal Euroopas.

  Maksumäärad 2018 ja olulisemad maksudemuudatused

 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
 • Maksuvaba tulu summa sõltub isiku sissetulekust (kuus kuni 500 eurot ja aastas kuni 6000 eurot). Maksuvaba tulu rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus. Täpsem info: Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2018
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 470 eurot (2017. aastal kehtinud 430 euro asemel), s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 155,10 eurot kuus.
 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%. Töötaja töötuskindlustusmakse (1,6%) kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Siinjuures säilib tööandjal kohustus ka edaspidi maksta vanaduspensionieas töötajale või töötajale, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud palgalt töötuskindlustusmakset tööandjale kehtestatud 0,8%-lises määras.
 • Kogumispensioni makse määr on 2%. Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustust saab kontrollida isiku isikukoodi järgi või masspäringuga. Samal aadressil tuleb eakate töötajate puhul kontrollida kohustusliku kogumispensioni makse kinnipidamise lõpukuupäeva (kohustusliku kogumispensioni makse tasumise kohustus lõpeb II samba pensionifondi osakute esimese tagasivõtmise päeva aasta 31. detsembril). See tähendab, et näiteks, kui pensioniikka jõudnud töötajal algasid kogumispensioni väljamaksed 2017. aasta keskel, siis II samba maksed peetakse kinni kuni 2017. aasta 31. detsembrini tehtud väljamaksetelt ja alates 2018. aasta 1. jaanuarist tehtud väljamaksetelt makset enam kinni ei peeta. Vanaduspensioni ea piiri ületanud töötajatel, kes jätkavad töötamist ning ei alusta kogumispensioni väljamaksete saamisega, toimub kogumispensioni arvestamine edasi tavapärasel viisil.
 • 2017. aasta detsembri eest töötasu ja muude tasude ning sellelt kinnipeetavate ja arvestatavate maksude (maksete) arvestamisel tuleb meeles pidada, et vastavalt maksuarvestuse kassapõhisele printsiibile juhul, kui töötasu detsembri eest makstakse välja jaanuaris, siis tuleb maksud ja maksed arvestada 2018. aasta määrades ja deklareerida jaanuari eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg on 10. veebruar 2018). Kui aga detsembri töötasu makstakse välja 2017. aasta detsembris, siis tuleb maksude ja maksete arvestamisel/kinnipidamisel rakendada 2017. aasta määrasid ning deklareerida maksud ja maksed 2017. aasta detsembri eest esitataval vormil TSD (esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2018).
 • Allikas: www.emta.ee

  Maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2018

  Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. 2018. aastal:

 • aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas,
 • aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400),
 • aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.
 • Aastatulu hulka arvestatakse:

 • tulumaksuga maksustatav tulu (sh välismaalt saadud tulu)
 • välismaal saadud töötasu ja muu tasu ning dividend, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata
 • Eesti äriühingult saadud dividend või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud
 • ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu võrra
 • *Tulu arvestatakse brutotasust.

  Maksuvaba tulu saab rakendada inimese avalduse alusel ainult üks tulumaksu kinnipidaja (nt tööandja, Sotsiaalkindlustusamet).

  Allikas: EMTA

  Erisoodustuste muudatused alates 1. juuli 2017

  Alates 1. juulist 2017 ei loeta erisoodustuseks enam järgmisi tööga seotud soodustusi.

  Töötaja transport tööle ja koju.
  Tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepingu alusel töötava töötaja transpordiks elu- ja töökoha vahel ei loeta erisoodustuseks, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 km kaugusel töökohast või kui tööandja korraldab transporti sõidukiga, millel on vähemalt kaheksa istekohta või bussiga liiklusseaduse tähenduses.

  Osalusoptsioonide omandamine.
  Osalusoptsioonide omandamist ei loeta erisoodustuseks, kui osalusoptisooni alusvaraks on osalus tööandjas või tööandjaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus, kui osalus omandatatakse mitte varem kui kolma aasta möödumisel osalusoptsiooni andmisest arvates.

  Puudega töötajale abivahendite andmine.
  Erisoodustuseks ei loeta puudega töötajale abivahendite andmiseks tehtud kulutusi 50% ulatuses talle selle aasta jooksul makstud sotsiaalmaksuga maksutud summast.

  Töötaja majutuskulud.
  Erisoodustuseks ei loeta tööandja ettevõtlusega seotud kulutusi töölepingu alusel töötava töötaja majutamiseks tehtavaid kulutusi, kui töötaja elukoht asub vähemalt 50 km kaugusel töökohast ja töötaja omandis ei ole töökohale lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara ning kulutused majutatava töötaja kohta on kuni 200 eurot kalendrikuus Tallinnas või Tartus. Mujal Eestis 100 eurot.

  Allikas: EMTA

  Ettevõtja saab käibemaksukohustuslase numbri nüüd automaatselt

  Maksu- ja tolliamet (MTA) kaasajastas käibemaksukohustuslase registreerimise teenuse, mis võimaldab kõik toimingud teha e-maksuametis/e-tollis ning saada automaatselt vastus oma registreerimistaotlusele.

  Igal kuul registreeritakse käibemaksukohustuslaste registrisse (KMKR) ligi 950 isikut ning kustutamise avaldusi laekub 600 ümber. Uus e-teenus muudab käibemaksukohustuslaseks registreerimise usaldusväärse maksumaksja jaoks senisest lihtsamaks ja menetluse kiiremaks, sest registreerimise aluseks olev automaatne riskide hindamine on tehtud juba enne avalduse esitamist.

  „Nii saab korras maksuajalooga ettevõtja käibemaksukohustuslase numbri kohe, kui on avalduse esitanud ja märkinud ära soovitud registreerimise kuupäeva,“ selgitas MTA teenindusosakonna juhataja Triin Raaper. See tähendab ettevõtja jaoks olulist ajalist kokkuhoidu, sest pole vaja külastada bürood ja numbri saab oluliselt kiiremini kui varem.

  Esmakordselt ettevõtlusega alustajatel tuleb küll arvestada sellega, et neil tuleb vastata mõnele täpsustavale küsimusele, aga seda saab samuti teha mugavalt sealsamas elektroonses keskkonnas. Amet pakub ka alustavatele ettevõtjatele nõustamist, et uued maksumaksjad saaksid juba registreerimisel vajaliku info maksude deklareerimise ja tasumise kohta.

  Käibemaksukohustuslase numbri saamiseks tuleb siseneda e-maksuametisse/e-tolli. Seejärel tuleb lisada volitus „KMKR avalduse esitamine“, ka juhatuse liige peab ennast volitama, samuti saab õiguse numbri esitamiseks anda kellelegi teisele. „Edasi tuleb lisada info oma ettevõtte kohta ning seejärel juba kas kuvatakse number või kui me soovime avalduse veel üle vaadata, siis ka mõni päev oodata,“ lisas Raaper.

  Lisaks registreerimise avaldustele saab uue lahenduse abil esitada ka teisi käibemaksukohustuslase registriga seotud avalduste liike, v.a käibemaksugrupi registreerimise ja kustutamise avaldusi.

  Loe edasi: EMTA kodulehelt.

  Ettevõtete finantsanalüüs

  Pakume uue teenusena ettevõtetele finantsanalüüsi, mis aitab omanikel paremaid juhtimisotsuseid teha ja näha, kas “laev tüürib õiges suunas”. Analüüsiks kasutatakse erinevaid meetodeid ja leitakse suhtarve, mis aitavad näha ettevõtte kasumlikust, efektiivsust, maksevõimet ja millised oleks võimalused laenu saamiseks. Ainult arvepidamine seda ei võimalda ning mis kasu õieti on numbritest aastaaruandes, kui ettevõtte juhil finantsanalüüsi võime puudub? Ulatame siinjuures oma abikäe.

  Võta meiega ühendust…